Arbeta vid hovet

Kavaljerskusk Markus Henriksson tillsammans med kollegor från H.M. Konungens hovstall. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Att arbeta vid Kungl. Hovstaterna innebär att du arbetar på en annorlunda arbetsplats med ett speciellt uppdrag. Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal ”hovet” är den organisation som arbetar för Kungen och Kungl. Familjens övriga medlemmar i deras officiella plikter som representanter för Sverige. I den uppgiften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa detta kulturarv för allmänheten.

 • Hur är det att arbeta vid hovet?

Att arbeta vid Kungl. Hovstaterna innebär att du arbetar på en annorlunda arbetsplats med ett speciellt uppdrag . Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal ”hovet”, är den organisation som arbetar för H.M. Konungen och Kungl. Familjens övriga medlemmar i deras officiella plikter som representanter för Sverige. I den uppgiften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa detta kulturarv för allmänheten.

Den samlade verksamheten är fördelad mellan Hovstaten, Slottsstaten och Kungl. Djurgårdens förvaltning. Inom organisationens ämbeten finns en mängd olika verksamheter och därmed också många olika yrken. Personalen inom Kungl. Hovstaterna arbetar inom vitt skilda områden, till exempel IT, ekonomi, programläggning, kommunikation, trädgårds- och parkarbete, hushåll, lokalvård, museiverksamhet, konservering, transport, säkerhet och hästhållning.

Vem arbetar vid hovet?

Kungl. Hovstaterna har sammanlagt ca 300 anställda medarbetare varav 53 % kvinnor och 47 % män. Därutöver anlitas varje år ett antal personer för tillfälliga uppdrag i form av timanställningar, bland annat i samband med representations- och galamiddagar, samt i parkerna och visningsverksamheten under sommarsäsongen.

Arbetsmiljöfrågor samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid hovet

För att du ska må bra och kunna arbeta effektivt är din arbetsmiljö viktig. Kungl. Hovstaterna arbetar på flera sätt för att förebygga, fånga upp och åtgärda eventuella problem och det är viktigt att du också är med och utvecklar din arbetsmiljö och hälsa.

Kungl. Hovstaternas chefer och medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att skapa en arbetsplats som bejakar olikheter och som passar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Varje medarbetares kompetens ska tas tillvara och alla ska kunna utvecklas.

Vår plan för lika rättigheter och möjligheter är ett ramverk som beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Den beskriver arbete med åtgärder och förhållningssätt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar.

Kungl. Hovstaterna ska utgöra en väl fungerande arbetsplats där alla ska ha lika goda förutsättningar för att lyckas och prestera sitt bästa. Ingen inom organisationen ska utsättas för kränkande särbehandling, mobbing, social utstötning eller sexuella trakasserier. Syftet är att bibehålla en god arbetsmiljö och vara en inkluderande arbetsplats som främjar verksamhetsutveckling.

Förmåner och villkor

Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för vår organisation. Våra medarbetares hälsa är viktig. Därför investerar vi i flera olika hälsofrämjande erbjudanden, bland annat friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Här är några av de förmåner vi erbjuder dig

 • Individuell lönesättning.
 • 28, 31 eller 35 semesterdagar beroende på hur gammal du är.
 • Enskilda överenskommelser där villkoren kan anpassas efter både dina önskemål och arbetsgivarens behov. En del medarbetare kan tänka sig att växla lön eller semesterdagar mot pension.
 • Föräldralön som komplement till föräldrapenning från Försäkringskassan. Totalt får du 90 % av hela din lön under 360 dagar.
 • Sjuklön och därefter sjukpenningtillägg som komplement till sjukpenning från Försäkringskassan.
 • Ersättning för läkemedelskostnader och andra sjukvårdskostnader.
 • Friskvårdsbidrag.
 • Friskvårdstimme en gång i veckan.
 • Egna motionslokaler vid Kungl. Slottet och Drottningholms slott.
 • Samtal med psykolog erbjuds till medarbetare som har behov av extra stöd.
 • Avtalspensioner som komplement till den allmänna pensionen.
Drottningholm slott

Lediga jobb

Att arbeta vid Kungl. Hovstaterna innebär att arbeta på en annorlunda arbetsplats med ett speciellt uppdrag . Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal ”hovet”, är den organisation som arbetar för H.M. Konungen och Kungl. Familjens övriga medlemmar i deras officiella plikter som representanter för Sverige. Se vilka tjänster vi söker just nu.