Ekonomi

Hovets ekonomiavdelning har hand om ekonomin för Hovstaten och Kungl. Familjen, Slottsstaten samt Kungl. Djurgårdens förvaltning. Flera kungliga stiftelser förvaltas också av avdelningen.

Kungl. Hovstaternas ekonomiavdelning har följande ansvarsområden:

  • Hovstaten (juridisk benämning H.M. Konungens Hovförvaltning)
    – Kungl. Familjen
  • Slottsstaten (juridisk benämning Hovstaterna)
  • Kungl. Djurgårdens förvaltning

Utöver dessa ansvarar ekonomiavdelningen för förvaltning av vissa stiftelser som är knutna till Kungl. Hovstaterna.

Hovstaten och Slottsstaten får anslag från staten som, tillsammans med riksdag och regering, redovisas under rubriken Rikets styrelse, statens budget, utgiftsområde 1.

Hovstaten

Anslaget till Hovstaten uppgår till 83 mnkr (år 2024).

Anslaget ska täcka kostnaderna för Kungens representation inklusive resor, kostnaderna för Riksmarskalksämbetet med stabsavdelningar för personal och ekonomi, Informations­avdelningen, Hovmarskalksämbetet (som administrerar Kungafamiljens olika aktiviteter) samt Hovstallet (transporter med bil och häst samt vård av museala vagnar och selar).

Anslaget erhålls vid årets början. Revision av Hovstaten utföres av extern revisor. Antalet tillsvidareanställda i Hovstaten, omräknat till heltidsanställda, uppgår det till 75 anställda (år 2023).

Kungl. Familjen

Av anslaget till Hovstaten avsätts enligt beslut av Konungen årligen rambelopp till Statschefen och till sådana medlemmar av det Kungl. Huset som utför officiella åtaganden på Statschefens uppdrag. Rambeloppet avser kostnader av icke-officiell karaktär som är förenade med eller föranleds av det kungliga uppdraget.

I rambeloppet ingår del av kostnaden för boenden inklusive viss service i hushållet, del av kostnaden för transporter, vissa säkerhetskostnader, kostnader för kläder för offentlig representation samt andra privata omkostnader.

Redovisning av rambeloppets storlek och fördelning sker i Kungl. Hovstaternas årsredovisning från och med år 2021.

För inkomst av tjänst, kapitalinkomster och fastighetsskatt gäller samma regler för beskattning för medlemmarna av det Kungl. Huset och den Kungl. Familjen som för andra medborgare.

Till den privata ekonomin hör också bland annat Sollidens slott AB på Öland, där parken och paviljongen visas för allmänheten samt Stenhammars Godsförvaltnings AB utanför Flen, som är ett arrende från staten (enligt särskilda testamentsvillkor).

Slottsstaten

Slottsstaten består av Ståthållarämbetets slottsförvaltningar och Kungl. Husgeråds­kammaren. Ansvarsområdena för dessa omfattar förvaltning av byggnader och parker, visningsverksamhet samt vård av lös inredning och konstsamlingar.

Anslaget från staten uppgår till 79,8 mnkr (år 2024), därutöver tillkommer inkomster från visningsverksamhet och försäljning på de olika slotten. Slottsstatsanslaget utbetalas månadsvis.

Slottsstatens verksamhet revideras enligt överenskommelse med regeringen av Riksrevisionen. Antalet tillsvidareanställda i Slottsstaten, omräknat till heltidstjänster uppgår det till 168 anställda (år 2023).

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) har intäkter i form av hyror och arrenden som täcker dess kostnader.

Denna förvaltning utgör en egen redovisningsenhet, som omsätter ca 160 mnkr och antalet tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster uppgår det till 36 anställda (år 2023). Enligt överenskommelse med regeringen revideras KDF av Riksrevisionen.

För ytterligare information hänvisar vi till Hovstaternas gemensamma verksamhets­berättelse för Hovstaten, Slottsstaten och Kungl. Djurgårdens förvaltning.