Hovmarskalksämbetet

Hovmarskalksämbetet ansvarar bland annat för att planera och förbereda den kungliga representationen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genomförande av H.M. Konungens och den Kungl. Familjens officiella framträdanden och representation.

Om ämbetet

Om H.M. Konungens hovmarskalksämbete

H.M. Konungens hovmarskalksämbete består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, H.M. Konungens hovstall, ceremonistaten och hushållet. Ämbetet har ansvar för planering, förberedelser och genomförande av H.M. Konungens och Kungl. Familjens officiella framträdanden och representation, inklusive statsbesök, officiella resor, audienser, representations­middagar, jubileer, invigningar, besök med mera. 

Förste hovmarskalk Göran Lithell

Förste hovmarskalk Göran Lithell

Ämbetet samverkar med arrangörer och besöksmottagare samt med landshövdingarna och Sveriges ambassader i samband med Kungl. Familjens resor inom landet och utrikes.

Statschefen och övriga medlemmar i Kungl. Huset utför årligen flera hundra officiella uppdrag. Olika förfrågningar och inbjudningar om kunglig närvaro vid olika evenemang sammanställs och bereds inom ämbetet.

Vid regelbundna planeringssammanträden med Kungaparet och Kronprinsessparet fastläggs det officiella programmet.

Göran Lithell är H.M. Konungens förste hovmarskalk och leder arbetet vid ämbetet.

Kungens hovstat

H.M. Konungens hovstat

H.M. Konungens hovstat ansvarar för förberedelser och genomförande av H.M. Konungens samt DD.MM. Konungen och Drottningens gemensamma officiella verksamhet och representation.

Hovstaten ansvarar även för DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias officiella verksamhet och representation.

Konungens, Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias beskyddarskap handläggs vid hovstaten.

Hovstaten handhar också delar av den Kungl. Familjens korrespondens.

Hovmarskalk Andreas Ershammar är hovstatens chef.

Drottningens hovstat

H.M. Drottningens hovstat

Drottningens hovstat biträder H.M. Drottningen i hennes officiella och enskilda verksamhet.

Hovstaten ansvarar för förberedelser och genomförande av H.M. Drottningens och H.K.H. Prinsessan Madeleines officiella program. 

Hovstaten handhar Drottningens och Prinsessan Madeleines korrespondens samt deras beskyddarskap.

Tjänstgörande hovdamer, vilka tillhör hovstaten, medföljer alltid Drottningen i officiella sammanhang.

Slottsmästaren, som ansvarar för utsmyckning, blomsterarrangemang och viss möblering i de kungliga våningarna på Kungl. Slottet, Drottningholm och Haga slott, tillhör också Drottningens hovstat.

Statsfrun Anna Hamilton är hovstatens chef.

Kronprinsessans hovstat

H.K.H. Kronprinsessans hovstat

H.K.H. Kronprinsessans hovstat ansvarar för förberedelser och genomförande av DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniels officiella och enskilda verksamhet och representation.

Hovstaten sköter också Kronprinsessparets korrespondens samt handlägger deras beskyddarskap.

Hovmarskalk Isabella Törngren är hovstatens chef.

Ceremonistaten

Ceremonistaten

Till Hovmarskalksämbetet hör ceremonistaten, som svarar för ceremoniel vid statsbesök, officiella middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar och annan officiell representation samt vid kungliga dop, vigslar och jordfästningar.

I ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, kabinettskammarherrar, kammarherrar och en hovkanslist. Kabinettskammarherrar och kammarherrar representerar olika delar av samhället och tjänstgör vid behov.

Ceremonimästare Otto von Platen är ceremonistatens chef.

Ambassadör Anders Ahnlid är överceremonimästare.

Hushållet

Hushållet

Hushållen på Stockholms, Drottningholms och Haga slott bistår den Kungl. Familjen till vardags och vid den kungliga representationen.

Hushållet består av taffeln, som ansvarar för det dukade bordet och servering, samt kök, kammarbetjäning, som bland annat ansvarar för den kungliga garderoben, och lokalvård.

I hushållet tjänstgör bland annat hovfurirer, taffeltäckare och hovlakejer.

Den officiella representationen sker vanligtvis på Kungl. Slottet och kan avse mottagningar, luncher, middagar, banketter, statsbesök med mera.

Hovintendent Åke Hovgard är hushållets chef.

Hovstallet

H.M. Konungens hovstall

Hovstallet har till uppgift att tillgodose den Kungl. Familjens och Hovstaternas behov av säkra, och när så är möjligt, miljövänliga transporter. Hovstallet planerar och genomför alla transporter med bil.

Vid mer ceremoniella transporter, till exempel vid statsbesök, körs statscheferna och deras makar eller makor med häst och vagn i kortege.

Hovstallet har också till uppgift att vårda och utveckla den kungliga ekipagekulturen och den klassiska körkonsten, samt för allmänheten visa byggnader, bilar, hästar, vagnar, selar och uniformer.

Överste Håkan Hedlund är hovstallmästare och chef.