Forskning

Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Fakta – Forskning

  • Forskning

Betydande anslag går till medicinsk forskning varje år. Det handlar bland annat om att bekämpa de stora folksjukdomarna, som cancer och hjärt- och kärlåkommor, men också om att stödja ny kunskap och forskning om barns hälsa. Även annan forskning stöds, till exempel inom naturvetenskap, teknik och miljö.

Fakta

Forskning är det största området sett till anslagens storlek. Dit räknas 18 stiftelser, däribland Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö och Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Alla stiftelser – forskning

Främja vården av möbler och konstföremål på de kungliga slotten samt verka för vetenskaplig forskning på området med mera.

Att användas för sådana ändamål, som Hans Majestät prövar gagneliga för den vetenskapliga matematiska tidskriften Acta Mathematica.

Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd.

Wallenberg Foundations AB
Box 16066 / Arsenalsgatan 8C, 5 tr
103 22 Stockholm
08-545 017 90
info@wfab.se

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Grundades 1993.
» Läs mer om Drottning Silvias Jubileumsfond

Främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Grundades 1996.
» Läs mer om Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Frimurarnas barnhus grundades i Stockholm 1753 för att hedra den nyfödda Prinsessan Sofia Albertina. Stiftelsen har sedan 1989 haft som inriktning för sin verksamhet att ge stöd till pediatrisk forskning samt till behövande barn och ungdomar.
» Läs mer om stiftelsen Frimurare Barnhuset Stockholm

Årlig avkastning utdelas till yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.

Stödja yngre vetenskapsidkare vid Lunds universitet.

Medicinsk forskning rörande andningsorganens sjukdomar. Ansökningar handhas av Hjärt- och lungfonden. Grundades 1897.
» Läs mer om Hjärt- och lungfonden

Stödjer främst vetenskaplig forskning för äldre inom tre huvudområden; nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt omvårdnadsforskning. Grundades 1911.
» Läs mer om Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Fonden har i uppgift att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och polio. Stiftelsen grundades 1938.
» Läs mer om Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete vad gäller internationella marknader, till gagn för svensk industri och svensk export.
» Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen

Främja forskning och erfarenhetsutbyte vid Göteborgs universitet vad gäller internationella marknader.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt 6,8 miljoner kronor delats ut, främst för forskning och utbildning inom demensområdet.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Ansök om bidrag – forskning

Följande stiftelser som förvaltas i Kungl. Hovstaternas närhet, kan du söka medel från. Många av de andra kungliga stiftelserna som administreras av externa huvudmän, går också söka medel från. Mer information finns hos respektive stiftelse.

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Grundades 1993.
» Läs mer om Drottning Silvias Jubileumsfond

Fonden har i uppgift att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och polio. Stiftelsen grundades 1938.
» Läs mer om Konung Gustaf V:s 80-årsfond