Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan ej sökas.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

En beredningsgrupp för Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskaplig forskning under ledning av professor Lars Ericson presenterar varje år förslag till internationell gästprofessur vid svenskt universitet/högskola. Gästprofessuren omfattar ett helt läsår, dvs nio månader.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 22 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2024/25 utse professor Amit Rawal till den tjugonionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professor Rawal är professor vid institutionen för textil- och fiberteknologi vid Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, Indien.

Professor Rawals forskningsområde är textilkemi/teknologi där han framgångsrikt arbetar med att utveckla analytiska modeller för att förutsäga egenskaper hos olika typer av textilier. Han kommer under sin Sverigevistelse att undersöka hur mikroplastfiber frisätts vid återvinning av olika textila material. Den planerade forskningen berör ett aktuellt och allvarligt miljöproblem, och passar väl in i det arbete som Naturvårdsverket initierat för att undersöka mikroplasters utbredning och miljöpåverkan.

Professor Rawals värdinstitution är Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, där samarbete framförallt kommer att ske med forskargruppen för avancerade textilstrukturer.

  • Kontakta oss

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM