Nordstjärneorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Genom utdelning av en kunglig orden kan staten uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar.

Riddarordnarna uppstod som en följd av korstågens religiösa väckelse vid början av 1100-talet. De kombinerade munk­ordnarna med det världsliga riddarväsendet och syftade bland annat till att säkra de medeltida pilgrimslederna.

Furstarna fann det fördelaktigt att använda ordens­dekorationer som belöning för olika förtjänster. Detta bildar grunden till bruket av det som idag kallas stats- och förtjänst­ordnar. Att tilldela ett emaljerat kors i band att bäras offentligt kom att bli en billigare lösning att belöna framstående insatser än jordegendomar och pensioner, och gav lika mycket status.

Carl XVI Gustaf. Porträttet som hänger i Vasaordens sal på Kungliga slottet är målat 2013 av konstnär Olle Hamngren.

Carl XVI Gustaf. Porträttet som hänger i Vasaordens sal på Kungliga slottet är målat 2013 av konstnär Olle Hamngren. Motivet beskuret. Foto: Olle Hamngren

Kungen är stormästare

1748 instiftade kung Fredrik I Serafimer-, Svärds- och Nordstjärne­ordnarna. Initiativtagare var kanslipresident Carl Gustaf Tessin, som insåg betydelsen av ordensförläningar. Kung Gustav III instiftade Vasaorden 1772 för att skapa ett heltäckande ordensväsende. Konungen är ”De svenska ordnarnas herre och mästare” eller som det numera heter ”Stormästare”.

Kungen Hög Beskyddare för Johanniterorden i Sverige.

Kungl. Serafimerorden

Serafimerorden.

Serafimerorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna.

Kungl. Serafimerorden

Serafimerorden är Sveriges förnämsta orden och har en klass, riddare eller ledamot (damer). Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.

Till orden hör även Serafimermedaljen.

Kungafamiljen, december 2018

Kungafamiljen, december 2018. Foto: Stella Pictures

Kungl. Svärdsorden

Svärdsorden.

Svärdsorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kungl. Svärdsorden

Svärdsorden utdelades ursprungligen som belöning åt svenska officerare för tapperhet i fält och till sjöss, senare även som belöning för långvarig betydelsefull verksamhet inom Försvarsmakten.

Kungl. Nordstjärneorden

Nordstjärneorden.

Nordstjärneorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Kungl. Nordstjärneorden

Nordstjärneorden var till och med 1974 avsedd som belöning för svenska och utländska ”medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”, med Svärdsorden och Vasaorden tilldelade för andra typer av förtjänster.

Till orden hör Nordstjärnemedaljen.

Kungl. Vasaorden

Vasaorden.

Vasaorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kungl. Vasaorden

Vasaorden instiftades år 1772 av Gustav III som belöning för förtjänster inom en rad områden, där Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna.

Läs mer om ordnar

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på kansliet som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Upptäck mer